Disclaimer

De Groene Vakantiegids heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

De Groene Vakantiegids is op geen enkele wijze aansprakelijk, of kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door de Groene Vakantiegids verstrekte informatie. Daaronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De Groene Vakantiegids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van de Groene Vakantiegids.

De Groene Vakantiegids behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen, indien die door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en/of andere derden.

 

Niets uit deze publicatie mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of - en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht - het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik die niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift - al dan niet in digitale vorm of online - of in uitzendingen op radio of televisie of andere media.

De Groene Vakantiegids verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van bezoekers op deze website in kaart te brengen. Met die gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

Deze bepalingen doen niets af aan alle wettelijke rechten, die u als consument heeft ter zake van bestellingen en/of aankopen in de Groene Vakantiegids-webwinkel.